top of page
  • Writer's pictureHoa Le

CÁC YẾU TỐ NGOẠI DI TRUYỀN

Bác sỹ Martha Herbert và bà Patricia Lemer đã cùng nhau lập ra danh sách không chính thức cho trẻ em để đánh giá các yếu tố gây căng thẳng cho cơ thể chúng: Everyday Epigenetics Evaluator E3 /ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGOẠI DI TRUYỀN. Tôi xin dịch tạm dưới đây cho những ai quan tâm.Danh sách này dùng cho trẻ em sống ở Mỹ, tuy nhiên phần lớn các yếu tố trên cũng đều có thể xảy ra với trẻ em nói chung. Tổng số điểm là 100, càng ít điểm tức là càng ít yếu tố gây căng thẳng. Nếu trẻ có tổng số điểm nhiều hơn 20, đó là lúc cần phải thay đổi.


Hoa Le


Trích từ sách "Outsmarting Autism"

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page